Nieuwe bestemming voor de Ned.Herv.kerk begint vorm te krijgen

Exploitatie wordt ondergebracht in de St.Cultureel Centrum Ankeveen (i.o.)
Door: Joop Glijn

Ruim een jaar geleden informeerde ik u over de bijzondere plannen van de kerkenraad van de Ned.Herv.kerk van Ankeveen met hun sfeervolle  kerkje gelegen aan het Stichts End. Dit kerkje, dat op 24 juni a.s. 100 (!) jaar bestaat, was vanaf haar openstelling een protestantse enclave binnen de hoofdzakelijk rooms-katholieke dorpsgemeenschap. Maar de laatste jaren werd het voor de kerkenraad steeds moeilijker om de touwtjes aan elkaar te knopen. De ontkerkelijking, die in ons land steeds duidelijker vormen ging aannemen, liet ook binnen de kleine Herv. kerkgemeenschap van Ankeveen haar sporen achter. Het kerkbezoek liep ook daar zo terug, dat doorgaan als zelfstandige gemeente onmogelijk werd. Bovendien besloot Ds. Pieter van Walbeek van zijn VUT-regeling gebruik te maken, een besluit dat overigens al geruime tijd bekend was. Ds. Van Walbeek verhuisde na zijn afscheid naar Kortenhoef. Los van het feit dat er geen geldmiddelen waren om de dringend noodzakelijke restauratie van de kerk ter hand te nemen, ook het beroepen van een nieuwe predikant, als opvolger van Van Walbeek, bleek financieel niet haalbaar te zijn. Door die optelsom van omstandigheden was de kerkenraad genoodzaakt stappen te gaan ondernemen om te fuseren met een naburige kerkgemeenschap. Dit besluit van de kerkvoogdij riep wel de vraag op: wat doen we met onze kerk en de pastorie?

Een bijzonder aanbod aan de Ankeveense bevolking

De noodzakelijk geworden fusie resulteerde uiteindelijk in het besluit om op te gaan in de  Gereformeerde kerk van ’s-Graveland, omdat deze kerkgemeenschap spiritueel gezien het meest aansloot bij de wens van de lidmaten van de kerk in Ankeveen.Tijdens het fusiegesprek werd door de leden van de kerkenraad van Ankeveen ingebracht dat het de nadrukkelijke wens was het kerkje voor de Ankeveense gemeenschap te behouden. Ook de kerkenraad van de Gereformeerde kerk in ’s-Graveland bleek niet te beschikken over financiële middelen om na de fusie de kerk te restaureren. Kwam er geen oplossing dan moest de kerk, de pastorie en de grond worden aangeboden aan een projectontwikkelaar, met alle gevolgen van dien.

De Ankeveners haakten massaal in op het aanbod van de kerkvoogdij

Op 21 maart van het vorig jaar volgde er in de kerk een informatieavond voor de Ankeveense bevolking en de kerk was die avond afgeladen vol. Een unieke gebeurtenis, omdat dorpsbewoners van twee geloofsrichtingen die avond schouder aan schouder in de kerk zaten. Broederlijk en zusterlijk zat men daar opeengepakt, met boven hun hoofden de fraaie koperen kroonluchters, waarin de kaarsrestanten bijna symbolisch hun laatste licht lieten schijnen over de aanwezige dorpsbewoners. Ed Forma, lid van de kerkenraad, gaf die avond de aanwezigen een uiteenzetting over de situatie waarin de Ned.Herv. kerkgemeenschap terecht was gekomen en waardoor een fusie noodzakelijk werd. Daarnaast belichtte hij de dringend noodzakelijke restauratie van het kerkgebouw. Na deze openhartige uiteenzetting deed hij  namens de kerkenraad de Ankeveense gemeenschap  een uniek aanbod, met als doel de kerk voor de dorpsgemeenschap te behouden, door het een passende functie te geven op sociaal/cultureel terrein. De kerkenraad was in dat geval bereid om uit de verkoopopbrengst van het overige bezit, zoals de pastorie en de grond, fondsen beschikbaar te stellen om het kerkje  te restaureren. Dit wel onder de dwingende voorwaarde dat er uit de Ankeveense  gemeenschap  initiatieven zouden worden ontwikkeld om tot een verantwoorde exploitatie te komen. Mocht dit aanbod tot een mislukking leiden dan zou het gebouw weer terugvallen aan de nieuwe fusiekerk in ’s-Graveland.

Het plan werd omarmd

Binnen de leden van de kerkenraad  hoopten men dat reeds die avond duidelijk zou worden of er voor dit idee voldoende draagvlak zou zijn, om vervolgens op een later tijdstip een eerste aanzet te kunnen geven tot een gedachtewisseling met de belangstellenden over de gebruiksmogelijkheden.Tot hun blijdschap bleek dat het unieke aanbod met enthousiasme werd omarmd en zo’n twintig namen van dorpsbewoners die bereid waren om zich voor dit unieke project in te inzetten, kon aan het slot van deze bijzondere bijeenkomst worden genoteerd. Er vlogen die avond al snel bepaalde ideeën over en door de kerkbanken, zoals het onderbrengen van de exploitatie binnen de bestaande stichting “Bruisend Ankeveen”, of een aparte stichting in het leven te roepen voor het beheer en de exploitatie van het gebouw. Aan het slot van mijn artikel in de “Wie Wat Waar” schreef ik bijna een jaar geleden: “wordt vervolgd”. En al huldig ik het principe “dat je een broedse kip nooit mag storen”, ging ik toch op onderzoek uit om er achter te komen hoe op dit moment de stand van zaken is.

Een kerkfusie kost tijd

Tijdens een hernieuwd gesprek met Ed Forma over de huidige stand van zaken, bleek dat het fusieproces al in een vergevorderd stadium verkeert, met als streefdatum 1 juli van dit jaar.  Om tot een nieuwe Protestante kerk in ’s-Graveland te komen werd besloten dat de fusiepartners zich eerst formeel zullen opheffen, voordat men samen kan opgaan in een nieuwe Protestantse kerk in ’s-Graveland. Voor deze naamswijziging moet men naar een notaris. Voor het zo ver is komen er ook een paar afdelingen van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) aan de pas om hun akkoord aan deze fusie te geven. Zo heeft men de goedkeuring nodig van het Protestants Dienstencentrum voor N-Holland, gevestigd in Zaandam. Maar ook van een vergadering van de classis Hilversum, waaronder valt de protestantse kerken van Ankeveen, Bussum, Hilversum en Huizen. Het fusieproces, zowel tussen de beide fusiepartners, als met de externe afdelingen van de PKN, wordt begeleid door Ds.Otto Sondorp van het Protestants Dienstencentrum. Dit overleg had verschillende vergaderingen tot gevolg, waarbinnen ook de discussies over de bezittingen van de kerk een rol van betekenis hebben gespeeld. Bovendien moesten de jaarrekeningen van de beide fusiepartners prima in orde zijn. De wens van de kerkenraard van de nu nog Ned.Herv.kerk van Ankeveen, betekent dat het kerkelijk bezit als het ware fictief wordt weggegeven aan een burgerlijk doel. Het kerkgebouw in Ankeveen blijft wel in eigendom van de nieuwe Protestantse kerk in ‘sGraveland. De eventueel op te richten Stichting voor Exploitatie van de kerk krijgt het in eeuwigdurende bruikleen, tenzij de exploitatieplannen mislukken. Juist die voorwaarde moet voor de leden de stichting i.o., een stimulans zijn om de schouders er onder te zetten. Het kerkgebouw kan gerestaureerd worden, maar alle lasten van het beheer gaan over naar de stichting. Het is de bedoeling dat het kerkgebouw wel beschikbaar blijft voor  rouw- en trouwdiensten, dat de aulafunctie behouden blijft en eventueel ook als trouwlocatie gebruikt kan worden. Resumerend zal het de lezer duidelijk zijn dat het af te leggen fusiepad een tijdrovende zaak blijkt te zijn.

Enthousiaste vrijwilligers zijn achter de schermen aan de slag gegaan

Terwijl het hierboven vermelde fusietraject zich buiten hun gezichtsveld voltrok, zaten de vrijwilligers die zich hadden opgegeven, bepaald niet stilletjes op het groende licht te wachten. Integendeel zelfs. Dat werd me al snel duidelijk na contact te hebben opgenomen met een aantal Ankeveners die op dit moment de kar blijken te trekken. Dit overigens met alle steun van de rest van het team. Het afgelopen jaar blijkt er al het nodige werk te zijn verzet. Bijvoorbeeld om ideeën op te doen heeft men een bezoek gebracht aan de in de artiestenwereld  bekende Theaterkerk in Wadway, een klein dorpje in de kop van Noordholland, gelegen tussen Schagen en Den Helder. Daar heeft men al ruim twintig jaar ervaring met het organiseren van kleinschalige theatervoorstellingen in een voormalig kerkgebouwtje dat bijna even groot is als het kerkje in Ankeveen. Vele landelijk bekende artiesten van nu hebben daar hun eerste ervaring opgedaan bij het optreden voor publiek. Na dit succesvolle bezoek kwamen de Ankeveners enthousiast en met vele opgedane indrukken en ideeën, weer thuis. Er is daar zelfs al gesproken over een vorm van samenwerking, bijvoorbeeld door gebruik te kunnen maken van de kennis en ervaring bij het exploiteren van dit kerktheater. Ook is er de mogelijkheid van synergie m.b.t. “het inkopen” van voorstellingen. Op advies van de Ankevener Fred Bosse, is men vervolgens ook een kijkje gaan nemen in de voormalige Westergasfabriek in Amsterdam, waar hij tijdens het verbouwen en inrichten ervan als uitvoerder betrokken is geweest. Ook daar worden culturele activiteiten ontwikkeld, hoewel dat gebouw wel veel grootschaliger is dan het kerkje in Ankeveen. Maar toch deed men ook daar de nodige, bruikbare ideeën op en natuurlijk kon  de naam van hun dorpsgenoot Fred Bosse worden bijgeschreven op de lijst van bruikbare medewerkers. Al met al moeten al die opgedane indrukken nog even bezinken, om vervolgens geanalyseerd te worden om te kunnen beoordelen of ze gebruikt kunnen worden bij de herinrichting van de kerk, of bij het samenstellen van een eerste en wervend theaterprogramma. Niet onvermeld mag blijven dat Rob Torsing al een eerste aanzet heeft gegeven voor een ontwerptekening van de herinrichting van de kerk, dat Eric Korpershoek bezig is met de Statuten, dat Wim Reymerinkk al een bezoek heeft gebracht aan een notaris om over de statuten te praten, dat Nelleke Schenkkan betrokken is bij het verkrijgen van een intentieverklaring van de gemeente Wijdemeren en dat Fred Bosse benaderd is voor een offerte van een aannemer voor het uitvoeren van de restauratie.

Het beheer en de exploitatie worden ondergebracht in een Stichting (i.o.)

 Er blijkt dat er al een bestuur is samengesteld dat in eerste instantie bestaat uit Eric Torsing – voorzitter, Wim de Jong – vice-voorzitter, Gerry Torsing –  secretaris en Wim Reijmerink –   penningmeester. De naam van de stichting wordt: Stichting (i.o.) Cultureel Centrum Ankeveen, t.b.v. Behoud Kerkgebouw Ankeveen. De geformuleerde doelstelling is tweeledig, t.w.

  1. Het ontwikkelen van een bestuursmodel die het mogelijk moet maken om met beperkte financiële middelen en door gebruik te maken van vrijwilligers, te komen tot een financieel gezonde en langdurige exploitatie van het kerkgebouw van de voormalige Ned.Herv.kerk in Ankeveen.
  2. Het verhogen van de leefbaarheid binnen de dorpskern Ankeveen en het aanbieden van culturele activiteiten voor zowel het dorp Ankeveen,  als voor de regio.

Onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur worden er een drietal commissies samengesteld, waarbinnen de werkzaamheden en de activiteiten worden gedelegeerd. Dat is een Commissie Onderhoud, een Commissie Activiteiten/Evenementen en een Commissie Bouwactiviteiten

Ook worden er op dit moment ideeën ontwikkeld dat men van de Theaterkerk Ankeveen “theatervriend” kan worden. Deze “theatervrienden” ondersteunen door hun jaarlijkse donatie  het instandhouden van deze unieke Theaterkerk van Ankeveen. Natuurlijk zullen er voor deze donateurs bepaalde faciliteiten tegenover staan. U hoort hier binnen afzienbare tijd vast meer over. Op woensdag, 21 maart a.s. worden alle vrijwilligers weer uitgenodigd in het kerkje in Ankeveen om door het bestuur geïnformeerd te worden over de huidige stand van zaken.

Conclusie

Uit alles blijkt dat er in stilte door een enthousiast team van vrijwilligers al heel veel werk is verzet en de eerste aanzet is gegeven om Ankeveen binnen afzienbare tijd te verrijken met een bijzondere theaterkerk . Daar kan een geweldige stimulans en versterking van uitgaan  voor zowel het culturele leven in het sfeervolle dorp zelf, als in geheel Wijdemeren . Maar vooral ook de niet te onderschatten sterke uitstraling naar de regio.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: